ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

M. +30 694 5 224 114

E. info@altso.gr


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13306, ως συντήρηση νοείται ο “συνδυασμός όλων των τεχνικών, διοικητικών και διαχειριστικών ενεργειών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός αντικειμένου που αποσκοπούν στη διατήρησή του, ή στην επαναφορά του, σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να επιτελεί τη λειτουργία για την οποία κατασκευάστηκε“.

 

Η τακτική συντήρηση είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και του χώρου εργασίας. Η ελλιπής ή ανεπαρκής συντήρηση μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις, ατυχήματα και προβλήματα υγείας. Η συντήρηση είναι μια δραστηριότητα υψηλού κινδύνου. Κάποιοι κίνδυνοι απορρέουν από την ίδια τη φύση της εργασίας. Η συντήρηση διενεργείται σε όλους τους τομείς και τους χώρους εργασίας. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι που εκτελούν εργασίες συντήρησης είναι πιθανόν να εκτίθενται περισσότερο από άλλους εργαζόμενους σε διάφορους κινδύνους.

πηγή: OSHA